Råd, nævn og udvalg

Illustration

Dekanen er den øverst ansvarlige på fakultetet og har således det overordnede ansvar for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række nævn, råd, udvalg og ledere der rådgiver dekanen i forbindelse med arbejdet med sikring af undervisning, uddannelser og uddannelseskvalitet.

Her kan du se lidt mere om nogle af de råd, nævn og udvalg der beskæftiger sig med uddannelserne på School of Pharmaceutical Sciences.

 

For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning har Rektor nedsat en række Studienævn. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Studienævnene arbejder kontinuerligt og systematisk med at udvikle og justere uddannelserne i forhold til udvikling i forskning og arbejdsmarkedsbehov. Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene.

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Farmaci, kandidatuddannelsen i Farmaceutisk Videnskab samt MSc i Pharmaceutical Sciences og MSc i Medicinal Chemistry.

Study Board for the Professional Master's programmes (Masters studienævnet) dækker de internationale masters uddannelser ved SUND, heriblandt Master of Industrial Drug Development (MIND) og Master of Medicines Regulatory Affairs (MRA).

Ph.d. studienævnet har til formål at vejlede og udvikle fakultetets ph.d. uddannelser.

 

 

Uddannelsesrådet for Farmaceutisk Videnskab har til formål at koordinere, profilere og markedsføre skolens uddannelser over for studerende og aftagere. Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål under hensyntagen til både strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser. Uddannelsesrådet, der er rådgivende, sikrer fælles kommunikation mellem institutledere, studieledere, studienævnsformænd, kursusansvarlige, eksamensansvarlige og studerende. Det fungerer som dialogforum og bred ressourcebase for uddannelsesarbejdet og sikrer en bred videndeling. Uddannelsesrådets arbejde omfatter udarbejdelse af strategier for området og retningslinjer for uddannelsesbudgetter.

Funktionsdiagram SUND UddannelsesrådUddannelsesrådet er sammensat af områdets studieledere/studienævnets formandskab, institutledere, didaktiker og studenterrepræsentanter med School Director som formand. 

Uddannelsesrådet på PharmaSchool samarbejder med de øvrige skoler og uddannelsesområder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet om udvikling af uddannelserne, undervisningen og studiemiljøet samt om kvalitetssikring, evaluering og andet relevant.

Se mere på Uddannelsesrådet for PharmaSchools side på KU-net (kræver login).

 

 

 

 

Ved de eksamener, hvor der er i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter.

De farmaceutiske uddannelser i Danmark (hjemmehørende på Københavns Universitet og på Syddansk Universitet i Odense) har et fælles censorkorps, Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser i Danmark.

Læs mere på Censorformandskabet hjemmeside.