Om PharmaSchool – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool

Om School of Pharmaceutical Sciences

PharmaSchool - arial view

Uddannelsesbuketten på PharmaSchool omfatter bachelor og kandidat i farmaci (Farmaceutuddannelsen, cand. pharm.), farmaceutisk videnskab (cand. scient. pharm.) og to internationale kandidatuddannelser, hvor al undervisning gennemføres på engelsk: MSc in Pharmaceutical Sciences og MSc in Medicinal Chemistry. Dertil kommer to masteruddannelser: Master of Industrial Drug Development (MIND) og Master of Medicines Regulatory Affairs (MRA), kurser på den tværfakultære uddannelse Kandidat i Miljøvidenskab samt kurser på Copenhagen Summer University.

Lægemidler er omdrejningspunktet for alle uddannelser på PharmaSchool. Kurser og undervisere under de på PharmaSchool forankrede uddannelser rekvireres primært fra de farmaceutiske institutter, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og Institut for Farmaci, hvor al forskning er centreret omkring lægemidler og dermed sikrer uddannelsernes forskningsgrundlag.

PharmaSchool samler de nævnte uddannelser og fungerer som talerør og indgangsportal for eksterne samarbejdspartnere, myndigheder, studerende mv., nationalt og internationalt. PharmaSchool fungerer i tæt samarbejde med øvrige Schools og Uddannelsesråd på KU-SUND samt med det øvrige KU, bl.a. via KUs Indre Marked for kurser og uddannelser.

Hovedopgaver for PharmaSchool er listet nedenfor. Disse gennemføres generelt i tæt samarbejde med studienævn, den lokale studieadministration, studerende og institutter inden for det farmaceutiske område:

  • Koordinering af områdets kursus- og uddannelsesudbud
  • Identitetsskabende og værne om den farmaceutiske identitet og studiemiljøet
  • Profilering af områdets uddannelser overfor nationale og internationale samarbejdspartnere, kommende studerende og aftagere
  • Ansvar for udvekslings- og uddannelsesaftaler med nationale og internationale partnere
  • Støtte op om studienævnets opgaver, herunder medvirken ved uddannelsesakkrediteringer
  • Sikre tæt samarbejde mellem institutter, studienævn/studieledere, studerende og den lokale studieadministration
  • Udvikle og gennemføre pædagogiske og didaktiske tiltag
  • Synliggøre og høste synergimuligheder ved uddannelsessamarbejde med det øvrige fakultet/øvrige KU

Opgaverne under PharmaSchool varetages af Uddannelsesråd og School Director.  Uddannelsesrådet er sammensat af områdets studieledere/studienævnets formandskab, institutledere, didaktiker og studenterrepræsentanter med School Director som formand. Uddannelsesrådets arbejde omfatter tillige udarbejdelse af strategier for området og retningslinjer for uddannelsesbudgetter. School Director har ansvaret for det under PharmaSchool tildelte budget.

Ulf Madsen
School Director


Se også: