Studienævn mm – Københavns Universitet

PharmaSchool > Om PharmaSchool > Studienævn mm

Studienævn, Uddannelsesråd og Aftagerpanel

Dekanen er den øverst ansvarlige på fakultetet og har således det overordnede ansvar for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række nævn, råd, udvalg og ledere der rådgiver dekanen i forbindelse med arbejdet med sikring af undervisning, uddannelser og uddannelseskvalitet.

Studienævn

For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning har Rektor nedsat en række Studienævn på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Studienævnene arbejder kontinuerligt og systematisk med at udvikle og justere uddannelserne i forhold til udvikling i forskning og arbejdsmarkedsbehov. Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene.

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Farmaci, kandidatuddannelsen i Farmaceutisk Videnskab samt MSc i Pharmaceutical Sciences og MSc i Medicinal Chemistry.

Study Board for the Pharmaceutical Master's programmes

Masters studienævnet dækker de internationale masters uddannelser ved SUND, heriblandt Master of Industrial Drug Development (MIND) og Master of Medicines Regulatory Affairs (MRA).

Ph.d. studienævn

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har nedsat en række komiteer med det formål at vejlede og udvikle fakultetets ph.d. uddannelser. En af disse komiteer er ph.d. studienævnet.

Uddannelsesråd

I forbindelse med fusionen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og de veterinære dele af det Biovidenskabelige Fakultet, besluttede Københavns Universitets bestyrelse at oprette fire uddannelsesråd, heriblandt Uddannelsesrådet for farmaceutisk videnskab. Uddannelsesrådene er rådgivende og sikrer fælles kommunikation mellem institutledere, studieledere, studienævnsformænd, kursusansvarlige, eksamensansvarlige og studerende.

Aftagerpanel

Aftagerpanelerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er etableret med det formål at skabe løbende dialog om fakultetets uddannelser med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder der skal aftage vores kandidater. Medlemmerne af hvert aftagerpanel er eksterne, og aftagerpanelet sammensættes så det er så repræsentativt som muligt for det arbejdsmarked, hvor fakultetets forskellige kandidater skal finde arbejde. Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for fakultetet mindst 2 gange årligt. Ved møderne drøftes studieplaner/studieordninger, kompetenceprofiler for uddannelsernes kandidater, m.v.

Ved SUND er der nedsat en række aftagerpaneler, herunder